Lidmaatschap opzeggen

Kun je of wil je geen lid meer zijn van de vereniging, geef dit dan zo spoedig mogelijk door aan de ledenadministratie. Opzegging van het lidmaatschap dient per e-mail te gebeuren naar info@tvamsterdamsebos.nl  vóór 1 december van het lopende contributiejaar.

Opzeggen op of na 1 december houdt in dat het lidmaatschap voor het komende verenigingsjaar zal doorlopen en dat de volledige contributie verschuldigd is.

Let op: de stilzwijgende verlenging geldt voor alle seniorleden, jeugdleden en steunleden.

Leden die tijdens het seizoen geblesseerd raken, verhuizen of door ziekte of zwangerschap niet kunnen spelen, kunnen niet tussentijds opzeggen, maar wel een verzoek indienen bij de penningmeester voor restitutie van (een deel van) de contributie. De penningmeester bepaalt hoe hoog het te restitueren bedrag is, afhankelijk van het moment in het seizoen waarop restitutie wordt aangevraagd.